23 Nisan 2021

80 Maddede Türk Siyasal Hayatı Ders Notu

 1. İlk Çok Partili Seçimler: 1908
 2. 31 Mart İsyanını Bastıran: Hareket Ordusu/Mahmut Şevket Paşa
 3. Balkan Savaşları:1912
 4. Babıali Baskını:23 Ocak 1913 / Enver, Talat ve Cemal Bey
 5. Mondros Mütarekesi: 30 Ekim 1918
 6. Anadolu’nun İşgaline Zemin Hazırlayan Maddeler: 7. ve 24. Maddeler
 7. Manda: Uluslar birliği (Cemiyeti Akvam) adına ülkeyi yönetenlere verilen vekillik.
 8. Siyasal İlkeleri Belirleyen Kongre:Erzurum Kongresi
 9. Kemal Paşaya Liderlik Yolunu Açan Kongre: Erzurum Kongresi
 10. Sivas Kongresinde Alınan En Önemli Karar: MHC’lerin tek çatı adlında toplanması.
 11. Kemal Paşanın Meclis Reisi Seçilmesi: 23 Nisan 1920
 12. Birinci Mecliste Alınan Kararlar: -Güçler Birliği –Vatana İhanet –İcra Vekilleri Heyeti –Nisabı Müzakere –Asker Kaçaklarını Önleme –Teşkilatı Esasiye (1921 Anayasası)
 13. Sevr Antlaşması: 10 Ağustos 1920
 14. Meclisteki Gruplar: -Tenasüt –İstiklal –Islahat –Halk Zümresi –Müdafai Hukuk Zümresi
 15. Türk Ordusunun İşgaline Son Veren: 29 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi
 16. Mudanya Ateşkes Antlaşması: 11 Ekim 1922
 17. Saltanatın Kaldırılması: 1 Kasım 1922
 18. Osmanlı Devletinin İlk Anayasası: 1876 Kanuni Esasi
 19. Musul Sorunu: Lozan Konferansında çözümlenemeyerek ileri bir tarihe ertelendi.
 20. Federalit Yapı: Prens Sabahattin
 21. İttihat ve Terakki Örgütlerinin Örgütlenme Biçimi: Paramiliter
 22. İttihat ve Terakki Cemiyetinin Amacı: Yeterince güçlendiğinde İstanbula giderek II.Abdulhamiti devirmek.
 23. Meşrutiyetin İlanı: 24 Temmuz 1908
 24. Meşrutiyetin İlk Parlementosu: Darülfunun
 25. Sopalı Seçimler: 1912
 26. Meşrutiyetin İdeolojisi: Osmanlıcılık
 27. İTC’nin İdeoloğu Olan Düşünür: Ziya GÖKALP
 28. İTC’ye Muhalif Olarak Kurulan Grup: Hürriyet ve İhtilaf
 29. Osmanlı Devletinin Savaşmadığı Cephe: İstanbul / Pasifik
 30. İTC’den Sonra İş Başına Gelen Hükümet: Damat Ferit Paşa Hükümeti
 31. İTC Adına İktidar Mücadelesi Yürüten: Karakol Cemiyeti.
 32. Sivas Kongresinde Alınan Kararlara İlk Tepki: Erzurum Örgütünden.
 33. Halifeliğin Kaldırılması: 3 Mart 1924
 34. Şeyh Sait Ayaklanması: 13 Şubat 1925
 35. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası: 17 Kasım 1924 (K.Karabekir, R.Orbay, A.Adıvar, Ali Fuat Paşa)
 36. Nutuk: Cumhuriyet Halk Fıkrasının 2. büyük kurultayında.
 37. Takriri Sükun Kanunu: Şeyh Sait ayaklanmasını bastırmak için hükümete olağan yetkiler veren kanun.
 38. Meşrutiyet: Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk tarafından seçilen bir meclis tarafından sınırlandırıldığı.
 39. 1923: Milliyetçilik/Halkçılık 1927: Cumhuriyetçilik/Laiklik               1931: Devletçilik/İnkılapçılık
 40. İsmet İnönü: Cumhuriyetin ilanından beri Başbakanlık görevi verilmiş, 1937 de istifa etmiş. Yerine Celal Bayar
 41. İnönü Dönemindeki Başbakanlar: Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu
 42. Hatayın Türkiyeye Katılması: 1939
 43. Dörtlü Takrir: 7 Haziran 1945 (Celal Bayar,Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan)
 44. Demokrat Parti Kurucuları: 7 Ocak 1946 (Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan)
 45. Türkiyenin Siyasal Tarihindeki En Şaibeli Seçimi: 1946
 46. Demokrat Parti: 14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinden sonra iktidara geldi.
 47. Namık Kemal: Liberalizmin temel hak ve özgürlükler anlayışını İslami kaynaklardan yola çıkarak meşrulaştırma arayışına girmiştir.
 48. Üç Tarzı Siyaset: Yusuf AKÇURA
 49. İzmir İktisat Kongresi: Milli İktisadi anlayışı öne çıkmıştır.
 50. Barker Misyonu Raporu: Dünya bankası heyetinin hazırladığı Türkiyenin uluslar arası iş bölümü kapsamında bir tarım ülkesi olarak gelişmesinin tavsiye edildiği rapor.
 51. Bretton Wods Antlaşması: II.Dünya savaşının ardından ABD dolarının altına çevrilebilirliği kuralını getiren altın kambiyo standardı.
 52. İkinci Meclis: 11 Ağustos 1923 te ilk toplantısını yapan meclis ilk önemli icraatı Lozan Barış Ant. Onaylaması.
 53. Hukuk Alanında Yapılan En Önemli Düzenleme: 17 Şubat 1926 Medeni Kanununun Kabulu
 54. Millet Partisi: 1954 yılı başında dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet olduğu gerekçesiyle kap.
 55. Yön Hareketi: 1960-80 arası dönemde Türkiye de sosyalist ideolojisinin yaygınlaşmasında etkili olan önderliğini Doğan Avcıoğlu’nun yaptığı sol hareket.
 56. Türkiyede Muhafazakar İdeoloji: -Kültürel –İslamcı –Milliyetçi
 57. 1966 yılında siyasi hayata katılan ve Alevilerin DİB ve Yüksek Din Şurasında temsil edilmelerini savunan ancak siyasi seçimlerde %1,6 sınırını aşamayan siyasi parti Birlik Partisi.
 58. 28 Şubat 1997 Askeri Müdahalesi döneminde hükümeti oluşturan parti Refah Partisi ve DYP.
 59. Usuli himaye, amelenin en büyük düşmanıdır. Diyerek koruyucu gümrük politikalarının ülke ekonomisine zarar verdiğini öne süren Osmanlı siyaset adamı Mehmet Cavit Bey.
 60. Birinci Meclisin hükümetin kuruluş şekli ve kurulacak bakanlıkları belirlemek amacıyla 2 Mayıs 1920 tarihinde kabul edilen kanun İcra Vekillerinin Seçim Şekline Dair Kanun.
 61. 2 Kasım 1922 tarihinde başlayan Lozan Barış Konferansında Tük Heyetinin Başkanı İsmet Paşa (İnönü)
 62. Tek Partili Dönemde (1923-46) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hiçbir genel seçime katılmamıştır.
 63. 1983 Genel Seçimlerine Katılan Partiler: -ANAP –Halkçı Parti(HP) –Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)
 64. 13 Şubat 1961 tarihinde Ekrem Alican Başkanlığında kurulan parti Yeni Türkiye Partisi
 65. İlimcilik,Kalkınmacılık,Ahlakçılık ve Türk Humanizaması Anadoluculuk kapsamında yer alır. Tarihsel Determinizm Anadoluculuk ideolojisi kapsamında yer almaz.
 66. Türkiyenin friedmancı iktisat politikalarını uygulamaya başladığı 24 Ocak kararları 1980 yılında alınmıştır.
 67. Anadoluculuk Akımları: -Türkçü –Mavi –İslamcı –Milliyetçi
 68. Osmanlı İmparatorluğu İdeoloji Akımları: -Milliyetçilik -Panislamizm –Osmanlıcılık –Turancılık –Türkçülük
 69. Kemalizm; 1930 lu yıllar
 70. Türk Derneğinin Kuruluşu: 1908
 71. Türk Ocağının Kuruluşu: 1912
 72. Mavi Anadoluculuğa Göre; Batılılaşma öze dönmektir.
 73. Mavi Anadoluculuk Temsilcileri: -Sabahattin Eyüpoğlu –Halikarnas Balıkçısı –Melih Cevdet Anday –Azra Erha
 74. İslamcı Anadoluculuk Temsilcileri: –Hüseyin Avni Ulaş –Nurettin Topçu
 75. Türkçü Anadoluculuk: Remzi Oğuz Arık
 76. Milliyetçilik: Her milletin bir devleti olması.
 77. Osmanlıcılık: İmparatorluk vatan sevgisi
 78. Panislamizm: Dini merkeze koyan bir ideoloji
 79. Turancılık: Ziya Gökalp Türkçülük Esasları (1912 Türk Ocağı)
 80. Turancılık; Türkçü,Turancı hareketli ağırlık noktası.

admin

kaynakbul.com

View all posts by admin →

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.